අපි එදිනෙදා සමාජය තුල කොච්චරනම් කුණුහබ්බ ( අසභ්*ය වචන )කියනවද ( ප්*රශ්නාර්ථයක් ) බොහෝ අයට තැනක් නොතැනක් නැහැ කුණුහබ්බ කියා වෙනවා (තිතක්) අපිට ඇයි බැරි මේ වචන සම්භාව්*ය විදිහට කියන්න (තිතක්)

පල්ලෙහා තියෙන්නේ ඊට උදාහරණ ටිකක් . ඔයාලත් දන්න සම්භව්*ය කුණුහබ්බ තියෙනවනම් යටින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න (තිතක්)
හුත්තා - යෝනියා

කෑයියා - ශිෂ්නයා
කෑරියා - ශුක්*රානුවා

පුක තමා - ගුදමාර්ගය තමා

හුකපං - ලිංගි ක්*රියාකාරකම් වල යෙදියං
හුත්තිගේ පුතා - යෝනිගේ පුතා

පල වේසි - පල ගනිකාව

පක තමා - ශිෂ්න තමා

ඇරපන් මට පුකේ - අරිපං මගේ ගුද මාර්ගේ

ඈට දෙක - වුෂන කෝෂ දෙක

උදාහරනයක් පහත දැක්වේ (තිතක්)

අඩෝ කෑරියා තෝ දන්නැද්ද හුත්තො මමත් හොද කෑරියෙක් තමා හරිද , හුත්තිගේ කොල්ලෝ තොගේ ඈට දෙක පුක වටේ පටලවල පුකේ අරින්නේ හරිද (තිතක්)

අඩෝ ශුක්ක්*රානුවෝ තෝ දන් නැද්ද යෝනියෝ මමත් හොද ශිෂ්නයක් තමා හරිද යෝනිගේ කොල්ලෝ තොගේ වෘෂන කෝෂ දෙක ගුද මාර්ගය වටේ පටලවල ගුදමාර්ගේ අරින්නේ හරිද (තිතක්).