මේක හැදුවේ එළකිරි එකට ගේමක් දෙන්නනම් නෙවෙයි සහෝ.
ඒත් ඊට වඩා හොඳ තාක්ෂණයක් තියෙන නිසා හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා