අපි එදිනෙදා සමාජය තුල කොච්චරනම් කුණුහබ්බ ( අසභ්*ය වචන )කියනවද ( ප්*රශ්නාර්ථයක් ) බොහෝ අයට තැනක් නොතැනක් නැහැ කුණුහබ්බ කියා වෙනවා (තිතක්) අපිට ඇයි බැරි මේ වචන සම්භාව්*ය විදිහට කියන්න (තිතක්)
...